Algemene voorwaarden JC Borduring
Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen JC Borduring en
de opdrachtgever van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitsluitend
schriftelijk met JC Borduring overeengekomen te worden. Onder “de opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan de
koper, afnemer, opdrachtgever, dan wel een ieder die met JC Borduring een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie
JC Borduring een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
2. Indien JC Borduring de strikte naleving van deze voorwaarden niet verlangt, brengt dit niet met zich mee dat JC Borduring
hiermee het recht verliest om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden wel
te verlangen.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing is, blijven deze
voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
4. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden JC Borduring niet, tenzij deze
schriftelijk door JC Borduring zijn aanvaard.
5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. JC Borduring en opdrachtgever zullen alsdan overleggen
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 2. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven
1. door JC Borduring gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn – tenzij nadrukkelijk anders
vermeld – vier weken geldig en zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen en daaraan ontleende
gegevens.
2. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met “aanbieding” aangeduide offerte, prijsopgave, begroting of soortgelijke
mededeling verplicht JC Borduring niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
3. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of langs elektronisch weg, bijvoorbeeld per
e-mail, zijn gemaakt en vastgelegd. Aan mondeling of telefonisch gemaakte afspraken en dergelijke kunnen geen rechten
worden ontleend.
4. Aanbiedingen van JC Borduring zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een
aanbieding wordt in elk geval geacht te zijn vervallen indien deze niet binnen vier weken is aanvaard.
5. Door JC Borduring verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en gelden niet als
aanbieding.
6. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven die door JC Borduring zijn gedaan gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 3. Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand nadat JC Borduring een schriftelijke of digitale bevestiging van de opdrachtgever heeft
ontvangen.
2. Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt
de factuur tevens als opdrachtbevestiging welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de
opdrachtgever onverwijld protesteert.
3. Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst binden JC Borduring slechts voor zover zij door JC Borduring schriftelijk of
digitaal zijn bevestigd.
4. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien
deze hun oorzaak vinden in door JC Borduring niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere
mededelingen die mondeling of telefonisch door de opdrachtgever of door een door deze daartoe aangewezen persoon zijn
gedaan.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal JC Borduring tijdig met de opdrachtgever in overleg gaan
teneinde de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst
financiële en of kwalitatieve consequenties heeft, zal JC Borduring de opdrachtgever hierover van te voren inlichten. Indien
partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering
daardoor worden beïnvloed. JC Borduring zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien een
vaste prijs is overeengekomen zal JC Borduring daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst
een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
6. JC Borduring is bevoegd, indien zij dit wenselijk of noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte
opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervoor zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte
prijsopgave.
Artikel 4. Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst schriftelijk of per mail te annuleren voordat JC Borduring met de
uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor JC Borduring ontstane schade vergoedt. Onder deze
schade worden begrepen de door JC Borduring geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die JC Borduring
reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen,
ingeroepen diensten en opslag.
2. Aan een mondelinge of telefonische annulering van de overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 5. Prijs en prijswijzigingen
1. Alle door JC Borduring opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders
is vermeld.
2. De prijs die JC Borduring voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie
conform de overeengekomen specificaties waarop de aanbieding, offerte of prijsopgave is gebaseerd.
3. Indien de opdrachtgever een of meer wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt zal JC
Borduring binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te
verrichten prestatie althans niet wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie. Indien de inhoud van de
door haar te verrichten prestatie naar het oordeel van JC Borduring wèl wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk
overeengekomen prestatie, zal het JC Borduring vrij staan om de overeengekomen prijs te verhogen, dan wel om de
overeenkomst te beëindigen. Bij beëindiging behoudt JC Borduring zich het recht voor de reeds door haar gemaakte kosten bij
de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Betaling
1. Het staat JC Borduring vrij om, voordat met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, van de opdrachtgever een
aanbetaling te verlangen ter hoogte van een nader door JC Borduring te bepalen deel van de prijs en de eventuele bijkomende
kosten, dan wel om vooruitbetaling te verlangen van de volledige prijs en de eventuele bijkomende kosten.
2. Tenzij schriftelijk of per mail anders overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden door
storting of overmaking op een door JC Borduring aangewezen bankrekening. De op de bankafschriften van JC Borduring
vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. In afwijking van het vorenstaande dient de betaling contant bij
aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf, tenzij schriftelijk of per mail anders is overeengekomen.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit
welken hoofde dan ook.
4. Indien JC Borduring daartoe aanleiding ziet, kan zij van de opdrachtgever nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan
zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering
met de daarop eventueel vallende rente en kosten, behoorlijk gedekt is en dat JC Borduring daarop zonder moeite verhaal zal
kunnen nemen.
5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim zijn en heeft JC Borduring, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer
keuze aan de opdrachtgever het gehele verschuldigde bedrag aan rente in rekening te brengen, uitmakende hetzij het op dat
moment geldende officiële promessedisconto van De Nederlandse Bank vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis,
hetzij de op dat moment geldende wettelijke rente. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken
factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke
incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de aan JC Borduring verschuldigde buitengerechtelijke
incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd
wordt vastgelegd, met een minimum van 350 Euro.
Artikel 7. Levering en verzending; verzendkosten
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar JC Borduring haar bedrijf uitoefent. JC Borduring
is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking
te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door JC Borduring te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook
zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van JC Borduring bij
deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
2. Indien vervoer c.q. verzending per post van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het
aannemen van zaken van JC Borduring door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij
het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
3. De verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn gebaseerd op de geldende tarieven van Post NL. JC Borduring is
niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bestellingen tijdens de verzending via Post NL of via een andere vervoerder.
Dit risico kan de opdrachtgever verzekeren tegen een meerprijs; als de opdrachtgever dit wenst dient hij dat bij zijn bestelling
nadrukkelijk te vermelden.
Artikel 8. Termijn van levering
1. De termijn van levering wordt door JC Borduring in overleg met de opdrachtgever bepaald. De termijn van levering is in
beginsel indicatief, omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door diverse factoren waaronder de kwaliteit van de
informatie die de opdrachtgever verstrekt en de medewerking die door deze wordt verleend bijvoorbeeld bij het aanleveren van
goederen waaraan bewerking moet plaats vinden en/of materialen die daarbij benodigd zijn.
2. JC Borduring zal zich te allen tijde inspannen om levering te doen plaats vinden binnen de afgesproken termijn van levering,
maar mocht deze termijn incidenteel door drukte of overmacht overschreden worden, dan ontvangt de opdrachtgever hierover
tijdig bericht. Overschrijding van de termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of annulering van zijn
opdrachtbestelling. Dit is slechts anders indien bij de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk schriftelijk of per mail is vastgelegd dat
een fatale datum is overeengekomen en daarbij tevens is vastgelegd wat de consequenties zullen zijn als deze fatale termijn
wordt overschreden.
Artikel 9. Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of JC Borduring de overeenkomst
deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden JC Borduring terstond schriftelijk in kennis te stellen, indien en zodra hem het
tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14
dagen na aflevering.
2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het
onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
3. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook
voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden
verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van JC Borduring voor de
opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is, echter tot maximaal 60 dagen na de datum van aflevering.
4. De prestatie van JC Borduring geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een
gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in
gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het
bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
Artikel 10. Garantie
1. JC Borduring staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien
verstande dat JC Borduring als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken, gedurende 3
maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal
uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van JC Borduring, zal vervangen of herstellen. In dit geval dient opdrachtgever ervoor zorg te
dragen dat JC Borduring de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden, zonder bijkomende kosten en/of extra werkzaamheden,
opnieuw kan uitvoeren.